There are Human Resource for Health (HRH) Augmentation staff engaged through COS with the CHD but assigned in a hospital for their work assignment. Whose report shall their names be included, CHD or the hospital where they are assigned?

There are Human Resource for Health (HRH) Augmentation staff engaged through COS with the CHD but assigned in a hospital for their work assignment. Whose report shall their names be included, CHD or the hospital where they are assigned?

The HCWs employed under HRH emergency hiring will be risk classified and reported by their parent agency, the one who has an employment contract with them.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

May mga Human Resource for Health (HRH) Augmentation staff ang nagtatrabaho sa CHD sa pamamagian ng COS ngunit itinalaga sa ospital. Saang report isusumite ang kanilang pangalan? Sa CHD ba o sa ospital kung saan sila itinalaga?

Tutukuyin ng mga pinanggalingang ahensya ang mga HCWs na-hire sa ilalim ng HRH emergency hiring.