Tanong ng Bayan
Updated May 16, 2021

ANO ANG DAPAT GAWIN BAGO, HABANG, AT PAGKATAPOS NG PAGBABAKUNA LABAN SA COVID-19?

Gumaling na ako mula sa COVID-19 ilang linggo na ang nakaraan, pwede na ba akong makakuha ng COVID-19 vaccine?

Oo, pwede ka nang mabakunahan kapag nakumpleto mo na ang paggamot at tuluyan nang gumaling mula sa COVID-19. Hindi na kailangang maghintay ng 90 na araw. (Source: DOH DM 2021-0175)

Ano ang basehan ng pagbago ng polisiya para sa 90 araw na agwat mula sa paggaling mula sa COVID-19 at pagpapabakuna?

Ayon sa mga pag-aaral, walang nirerekumendang agwat mula sa paggaling mula sa COVID-19 at pagpapabakuna. Ang mga taong gumaling na mula sa COVID-19 ay may humuhupa o humihinang immunity habang tumatagal at maaaring magkaroon ulit ng COVID-19 - kaya kailangan pa ring magpabakuna ng mga taong gumaling na mula sa COVID-19 para sa karagdagang proteksyon.

Nakatanggap ako ng passive antibody therapy (hal. convalescent plasma) bilang bahagi ng paggamot para sa COVID-19, pwede ba akong mabakunahan agad?

Hindi. Kailangan mong ipagpaliban ang pagpapabakuna at maghintay ng 90 na araw mula sa huling araw ng pagtanggap ng plasma/monoclonal antibody treatment. (Source: DOH DM 2021-0099)

Nagkaroon ako muli ng COVID-19 pagkatapos ng unang dose ko ng bakuna, kelan ko pwedeng makuha ang pangalawang dose?

Basta cleared ka sa treatment facility o ng iyong healthcare provider at gumaling na nang tuluyan, pwede mo nang makuha ang susunod na dose. Hindi na kailangang maghintay ng 90 na araw!

Bilang isang COVID-19 survivor, pwede pa ba ako kumuha ng bakuna para sa flu at pneumonia maliban pa sa COVID-19 vaccine?

Oo, pwede mo makuha ang mga bakunang ito. Siguraduhin lamang na mayroong 14 araw na agwat mula sa dose ng flu o pneumonia vaccine at dose ng COVID-19 vaccine.

Mayroon bang nirerekumandang tatak ng bakuna para sa mga taong gumaling na mula sa COVID-19?

Tandaan: Ang pinakamagandang bakuna ay ang kung ano ang nasa iyong braso. Mas mainam nang may adisyunal na proteksyon mula sa bakuna kesa wala.

Anong tatak ng bakuna na makukuha mo ay nakadepende sa:

 • Anong bakuna ang mayroon sa LGU
 • Pagsusuri ng healthcare provider sa health screening

Kapag may bakunang dumating sa vaccination site, ilalaan ito para sa mga tao na nasa masterlist alinsunod sa prioritization framework. Kapag may ibang bakunang dumating, ilalaan din ito sa mga taong susunod na nasa masterlist.

Lahat ng bakunang nabigyan na ng Emergency Use Authorization ng Philippine FDA ay epektibo sa pagbigay proteksyon laban sa malubhang COVID-19 at iyong kakailanganin kung ma-admit sa ospital.

Paano ako makakapagparehistro para sa bakuna?

Mayroon dapat ang bawat lokal na pamahalaan ng online at manual platform o paraan para makapagparehistro ang mga residente. Ilang paraan para gawin ito:

 • Tignan ang ating vaccination registration directory at hanapin ang iyong siyudad o munisipalidad sa listahan dito: http://bit.ly/VaccineRegistrationDirectory
 • Magtanong sa inyong barangay o BHWs at BHERTs
 • Pumunta sa Facebook page Public Information Office (PIO) ng inyong siyudad o lungsod at tanungin kung saan at paano magparehistro.


Kapag rehistrado ka na, bibigyan ka ng inyong siyudad/munisipalidad ng schedule at detalye para sa iyong appointment.

ANO ANG DAPAT GAWIN BAGO, HABANG, AT PAGKATAPOS NG PAGBABAKUNA LABAN SA COVID-19?

Nakakaramdam ako ng side effects matapos mabakunahan. Ano ang dapat kong gawin?

I-report ang kahit anong maramdamang sintomas matapos magpabakuna sa iyong LGU o vaccination site hotline.

Karaniwang side effects:

 • Pananakit, pamumula, pangangati, o pamamaga sa lugar kung saan ibinigay ang iniksyon
 • Hindi maayos ang pangkalahatang pakiramdam
 • Nakakaramdam ng pagod (fatigue)
 • Lagnat o panginginig
 • Sakit ng ulo
 • Pananakit sa kasukasuan o kalamnan (joint pain o muscle ache)

I-report ang kahit anong maramdamang sintomas matapos magpabakuna sa iyong LGU o vaccination site hotline.

Karaniwang side effects:

 • Pananakit, pamumula, pangangati, o pamamaga sa lugar kung saan ibinigay ang iniksyon
 • Hindi maayos ang pangkalahatang pakiramdam
 • Nakakaramdam ng pagod (fatigue)
 • Lagnat o panginginig
 • Sakit ng ulo
 • Pananakit sa kasukasuan o kalamnan (joint pain o muscle ache)

Normal lang bang makaranas ng side effects matapos mabakunahan?

Oo. Ito ay senyales ng nagsisimulang immune response ng katawan dahil sa bakuna.

Karaniwang mawawala ang mga sintomas sa loob ng isa hanggang tatlong araw.

Ano ang maaari kong gawin para mabawasanan ang sakit sa lugar ng pag-iniksyon?

 • Mag-apply ng cold compress: malinis, malamig, at basang tela sa parte ng binakunahan
 • I-ehersisyo at banayad na galawin ang braso na nabakunahan

Nakakaranas ako ng lagnat at sakit sa brasong tinurukan ng bakuna. Ano ang dapat kong gawin?

 • Uminom ng maraming tubig
 • Magpahinga
 • Kumain nang balanseng diet
 • Uminom ng Paracetamol ayon sa abiso ng iyong Health Care Worker

Ano ang dapat kong gawin kung tumagal o lumala ang nararamdam kong side effects?

Kumunsulta sa iyong doktor o tumawag sa LGU/vaccination site hotline o sa pinakamalapit na pasilidad.

Paano ko patuloy na mapoprotektahan ang aking sarili at aking pamilya?

Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic, at moderate/severe COVID-19, kailangan pa ring ipagpatuloy ang BIDA Behaviors para sa karagdagang proteksyon para sa sarili at para sa iyong pamilya:

 • Pagsusuot ng face mask at face shield
 • Paghugas o pag-sanitize ng mga kamay
 • Pag-iwas sa mga matataong lugar
 • Paninigurado na may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho
 • Dumistansya ng isang metrong layo sa isa’t isa
Maaari ba akong mahawaan ng COVID-19 kahit nagpabakuna na?

Maaari ba akong makakuha ng COVID-19 MULA sa bakuna?

Hindi ka maaaring makakuha ng COVID-19 MULA sa bakuna dahil walang live virus sa mga bakunang binibigay ngayon.

Maaari ba akong magkaroon ng COVID-19 pagkatapos magpabakuna?

Oo, may posibilidad na makakuha ka pa rin ng COVID-19 pagkatapos magpabakuna. Subalit, may dagdag proteksiyon ang bakuna mula sa sintomatikong (banayad, katamtaman, at malubha) COVID-19. Dagdag dito, may proteksiyon ito para sa kakailanganing ma-ospital at nakamamatay na klase ng COVID-19.

Bakit ako nagkaroon ng COVID-19 kahit nagpabakuna na?

May posibilidad pa ring makakuha ng COVID-19 matapos magpabakuna kung ikaw ay na-expose sa virus:
- sa loob ng 14 na araw bago maturukan ng unang dose
- sa mga araw sa pagitan ng una at ikalawang dose
- bago mabuo ng katawan ang proteksiyon mula sa bakuna
- dahil sa hindi pagsunod sa BIDA behaviors at minimum public health standards

Totoo bang may mga namatay dahil sa bakuna?

Hindi, ang mga ulat ng namatay ay dahil sa COVID-19 at hindi dahil sa bakuna. Walang relasyon ang kanilang pagpabakuna sa mga naiulat na namatay dahil sa COVID-19.

Paano ko maproprotektahan ang sarili mula sa exposure sa COVID-19 kahit tapos na akong magpabakuna?

Kahit na may dagdag proteksyon ang bakuna mula sa sintomatiko at katamtaman hanggang malubhang klase ng COVID-19, makadaragdag ka ng proteksyon sa BIDA behaviors.

May lagnat ako at pananakit sa brasong tinurukan ng bakuna. Dapat ba akong mabahala?

Hindi, ang mga sintomas ng pananakit, pamumula, at pamamaga sa brasong tinurukan at iba pang sintomas ng trangkaso tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, at kapaguran ay ilan sa karaniwang pangyayari matapos magpabakuna.

Ano ang dapat kong gawin kung tumagal o lumala ang aking mga sintomas?

Kumunsulta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na pasilidad kung hindi ito mawala matapos ng tatlong araw, o kung lumalala ang mga ito matapos ng isang araw.

Nakakaramdam ako ng side effects matapos mabakunahan. Ano ang dapat kong gawin?

Nakakaramdam ako ng side effects matapos mabakunahan. Ano ang dapat kong gawin?

I-report ang kahit anong maramdamang sintomas matapos magpabakuna sa iyong LGU o vaccination site hotline. Ang karaniwang side effects: Pananakit, pamumula, pangangati, o pamamaga sa lugar kung saan ibinigay ang iniksyon; Hindi maayos ang pangkalahatang pakiramdam; Nakakaramdam ng pagod (fatigue); Lagnat o panginginig; Sakit ng ulo; Pananakit sa kasukasuan o kalamnan (joint pain o muscle ache)

Normal lang bang makaranas ng side effects matapos mabakunahan?

Oo. Ito ay senyales ng nagsisimulang immune response ng katawan dahil sa bakuna. Karaniwang mawawala ang mga sintomas sa loob ng isa hanggang tatlong araw.

Ano ang maaari kong gawin para mabawasanan ang sakit sa lugar ng pag-iniksyon?

Mag-apply ng cold compress: malinis, malamig, at basang tela sa parte ng binakunahan; I-ehersisyo at banayad na galawin ang braso na nabakunahan.

Nakakaranas ako ng lagnat at sakit sa brasong tinurukan ng bakuna. Ano ang dapat kong gawin?

Uminom ng maraming tubig; Magpahinga; Kumain nang balanseng diet; Uminom ng Paracetamol ayon sa abiso ng iyong Health Care Worker.

Ano ang dapat kong gawin kung tumagal o lumala ang nararamdam kong side effects?

Kumunsulta sa iyong doktor o tumawag sa LGU/vaccination site hotline o sa pinakamalapit na pasilidad.

Paano ko patuloy na mapoprotektahan ang aking sarili at aking pamilya?

Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic, at moderate/severe COVID-19, kailangan pa ring ipagpatuloy ang BIDA Behaviors para sa karagdagang proteksyon para sa sarili at para sa iyong pamilya: Pagsusuot ng face mask at face shield; Paghugas o pag-sanitize ng mga kamay; Pag-iwas sa mga matataong lugar; Paninigurado na may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho; Dumistansya ng isang metrong layo sa isa’t isa..