When is the deadline of submission and do we have a form/template for this risk exposure classification report? | Kailan ang huling araw ng pagsusumite? Mayroon bang form o template para sa Risk Exposure Classification report?

The deadline of submission shall be three (3) working days after the ensuing month. For January 2022, the Report on the Risk Exposure Classification of HCWs shall be submitted to concerned DOH Offices on February 3, 2022. It shall be updated monthly.

Ang deadline ng pagsusumite ay tatlong (3) araw ng trabaho sa kasunod na buwan. Para sa Enero 2022, ang Risk Exposure Classification report ng mga HCWs ay isusumite sa partikular na opisina ng DOH na may hawak nito sa Pebrero 3, 2022. Ito ay i-uupdate kada buwan.