How do we classify infirmaries with regard to Type of Health Facility? | Paano natin tutukuyin kung anong Uri ng Health Facility ang infirmaries?

Infirmaries catering to COVID-19 patients will be given 3 points for the TYPE OF HEALTH FACILITY Criteria.


Ang mga infirmary na tumutugon sa mga pasyenteng may COVID-19 ay mabibigyan ng tatlong (3) puntos sa TYPE OF HEALTH FACILITY Criteria.