If the Development Management Officers are assigned in field (e.g. Rural Health Unit, District Hospital) what will be the basis with regard to Type of Facility?

If the Development Management Officers are assigned in field (e.g.  Rural Health Unit, District Hospital) what will be the basis with regard to Type of Facility?

The first criteria used calls for providing point based on TYPE OF HEALTH FACILITY where the HCWs are employed/assigned. In this case, while the employer is the CHD, however, they are assigned in RHUs or District Hospitals, hence they will recieve 2 points if they are assigned in RHUs and 3 Points if assigned in Hospitals.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapag ba ang Development Management Officers ay itinalaga sa field (hal. Rural Health Unit, District Hospital) ano ang magiging basehan ukol sa Uri of Facility?

Ang unang pamantayan ay sa pagbibigay ng puntos ay nakadepende sa URI Ng HEALTH FACILITY kung saan naka-assign ang mga HCWs. Sa kasong ito kung saan ang employer ay ang CHD ngunit sila ay naka-assign sa RHUs o District Hospitals, makatatanggap sila ng dalawang (2) puntos kung sila ay naka-assign sa RHUs at tatlong (3) puntos kung naka-assign sa mga ospital.