Who are entitled? | Sinu-sino ang mga kwalipikado?

The following eligibility requirements (3 out of 3) should be satisfied:

1. Public OR private HCWs who have yet to receive the MAT benefits for the period of September 15 to December 19, 2020

2. Public and private HCWs who are assigned to hospitals, laboratories, or medical and quarantine facilities OR whose official duties and responsibilities are related to COVID-19 response, who are any of the following:
      a. civilian employees occupying regular, contractual or casual positions, whether full or part-time;
      b. workers engaged through contract of service (COS) or job order (JO);
      c. duly accredited and registered Barangay Health Workers (BHWs),
In the case of LGUs, the list of HCWs, including BHWs, shall be determined by their respective local health boards.

3. Public and private HCWs who rendered services reckoned from September 15 to December 19, 2020, regardless of the number of days rendered.

 

 

Ang LAHAT (3/3) ng mga sumusunod na batayan ay dapat maipakita:

1. Mga publiko at pribadong healthcare workers na tatanggap pa lang ng MAT benefits para sa buwan ng ika-15 ng Setyembre hanggang ika-19 ng Disyembre taong 2020.

2. Mga publiko at pribadong healthcare workers mula sa ospital, laboratoryo, medikal and quarantine faciities O mga healthcare workers  na ang opisyal na katungkulan na may kaugnayan sa pagtugon sa COVID-19. Sila ay maaring:
      a. mga kawaning may regular, kontraktwal o kaswal na katayuan, full-time o part-time;
      b. mga manggagawang nasa ilalim ng contract of service (COS) o job order (JO);
      c. duly-accredited at mga rehistradong Barangay Health Workers (BHWs),
Para sa mga Healthcare workers na nasa ilalim ng Lokal na pamahalaan, ang listahan ng HCWs na kwalipikado para benepisyo, na maaring maging kabilang ang mga BHWs, ay dapat na sinang-ayuman ng kani-kanilang local health boards.

3. Mga publiko o primadong healthcare workers na nakapaglaan ng serbisyo mula ikaw-15 ng Setyembre hanggang ika-19 ng Disyembre, 2020, hindi alintana kung ilang araw ang inilaang serbisyo.