Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center o Health Facility sa inyong lugar.