Ano ang magagawa mo upang maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus [2019-nCoV]?