SUPPLEMENTAL IMMUNIZATION ACTIVITY (MR-OPV SIA)

Layunin ng MR-OPV SIA na bakunahan ang lahat ng mga bata para mapigilan ang pagkalat ng tigdas, rubella na maaaring mauwi sa outbreak, at masugpo rin ang kasalukuyang polio outbreak. Magbibigay ng dagdag na dose ng OPV at MR vaccine sa lahat ng bata, nabakunahan na dati o hindi pa, bilang dagdag proteksiyon laban sa mga sakit na ito.

Target Eligible Children:
MR: 9 472 468
bOPV: 6 919 015

More Videos>>

 

RUBELLA

Ang rubella o tigdas hangin ay kilala rin bilang "German measles" at ito ay sanhi ng rubella virus. Kung magkakaroon ng rubella ang isang babae habang siya ay buntis, maaari siyang makunan o ang anak niya ay isisilang na may mga malulubhang depekto.

POLIO

Ang polio ay sakit na dulot ng poliovirus. Umaatake ang poliovirus sa spinal cord at mga nerves na nagpapagalaw sa mga muscles, lalong lalo na sa paa, hanggang ang mga ito ay hindi na maigalaw at maparalisa habangbuhay. Maaari ring maparalisa ang ating diaphragm o ang ating “breathing muscle”, kung kaya’t maaaring mahirapang huminga ang pasyente. Maaari niya itong ikamatay.

 

TIGDAS

Ang tigdas ay isang sakit na lubhang nakahahawa dulot ng measles virus. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng mga kumplikasyon katulad ng pneumonia, ear (otitis meda) at conjunctivitis, pagtatae, pamamaga ng utak (encephalitis), iba pang kumplikasyon kagaya ng malnutrisyon at kamatayan.