What are the five reminders on how to be safe from fireworks injuries?

1.      Mapanganib ang paggamit ng paputok.

2.      Lahat ng paputok ay bawal sa bata.

3.      Lumayo sa mga taong nagpapaputok.

4.      Huwag mamulot ng di sumabog na paputok.

5.      Magpagamot agad kapag naputukan.