16. Does a private hospital need to declare the salary of their personnel in the OCAIS? | Kinakailangan bang ideklara ng mga pribadong ospital ang sahod ng kanilang personnel sa OCAIS?

No, salary is not a required field.

Hindi. Ang sahod ay hindi required field.