14. Instead of checking the list individually for reclassification, can we just upload a separate CREC Report for February and the succeeding months? It is the case with CHDs since many personnel including Human Resource for Health...

Instead of checking the list individually for reclassification, can we just upload a separate CREC Report for February and the succeeding months? It is the case with CHDs since many personnel including Human Resource for Health are constantly reclassified.

No. The system checks for duplicates. Instead of re-uploading the same template, we advise the users to update them directly in the system.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaysa i-check isa-isa para sa reclassfication, maaari bang mag-upload na lamang ng panibagong CREC Report para sa Pebrero at mga susunod na buwan? Ganito ang kaso sa ibang mga CHD bilang maraming personnel, kabilang na ang mga HRH, na laging narereclassify.

Hindi. Nakikita ng system ang mga duplicate. Kaysa magre-upload ng parehong template, pinapayuhan ang mga user na i-update na lang ito direkta sa system.