8. What do we do in case there are changes on the submitted report in the OCAIS on the same month? | Ano ang maaaring gawin kung may mga babaguhin sa naisumite ng report sa OCAIS sa parehong buwan?

Submitted CREC template shall be considered final. We advise users that before submitting the CREC template to ensure that it is complete, correct and final.


Ang isinumiteng CREC template ay final. Pinapaalalahanan ang mga user na siguraduhing kumpleto, tama, at pinal na ang ipapasang CREC template.