20. Since the period coverage for OCA starts on January 1, 2022, How about July-December 2021 which is not covered by SRA? | Bilang Enero 1, 2022 ang umpisa ng period coverage ng OCA, paano ang Hulyo-Disyembre 2021 na hindi kabilang sa SRA?

Since GAA 2022 does not apply to 2021, there no legal basis to cover July - December 2021 but this will be addressed in the proposed bill that is currently at the Office of the President which has retroactive effect on July 2021. The DOH shall update HCWs should the said bill be already signed and enacted into law.

Dahil hindi maaaring i-apply ang GAA 2022 sa 2021, walang sapat na legal na batayan upang ma-cover ang Hulyo-Disyembre 2021. Tinugunan naman ito ng ipinasang batas sa Office of the President kung saan retroactive simula Hulyo 2021 ang epekto nito. Mangyaring mag-uupdate ang DOH sa mga HCW kung mapipirmahan at maipapasa ang batas.