4. Who are entitled? | Sino ang entitled?

The following eligibility requirements (3 out of 3) shall be satisfied AND at the same time do not fulfill ANY of the exclusion criteria for PUBLIC HCWs and non-HCWs:

1. The public HCWs and non-HCWs should be:
    a. Employees occupying regular, contractual, or casual positions, whether full-time or part-time; or
    b. Workers engaged through a contract of service (COS) or job order (JO) basis, including duly accredited and registered barangay health workers (BHWS).
    In the case of local government units (LGUs), the list of the public HCWs including BHWs, shall be determined by their respective local health boards.

2. The public HCWs and non-HCWs should be assigned in health facilities involved in COVID-19 response in line with the National Action Plan COVID-19 strategy of PDITR+ strategy.

3. The public HCWs and non-HCWs should be physically reporting for work at their assigned work stations in health facilities on the prescribed official working hours, as authorized by the head of agency/office.


The following eligibility requirements (2 out of 2) shall be satisfied and at the same time do not fulfill ANY of the exclusion criteria for PRIVATE HCWs and non-HCWs:

1. The private HCWs and non-HCWs should be assigned in health facilities that are involved in COVID-19 response in line with the National Action Plan COVID-19 strategy of PDITR+ strategy.

2. The private HCWs and non-HCWs should be physically reporting for work at their assigned work stations in health facilities on the prescribed official working hours, as authorized by the head of agency/office.


 
Kinakailangang mapunan ang TATLO (3 sa tatlo) mga kahingian habang hindi napupupunan ang MASKI ISA sa exclusion criteria para sa PUBLIC HCWs at NON-HCWs:

1. Ang mga public HCW at non-HCW ay kinakailangang:

a. Mga empleyadong regular, kontraktwal, o nasa kaswal na posisyon - mapa-full time o part-time; o
b. Mga trabahanteng naka-contract of service (COS) o job order (JO) basis kabilang na rito ang mga accredited at rehistradong barangay health workers (BHWs).

Sa kaso ng mga lokal na pamahalaan, kinakailangang tukuyin ng mga local government unit (LGU) ang mga BHWs kung ito ay nakatalaga bilang mga public HCW.

2. Kinakailangang ang mga public HCW at non-HCW ay nakatalaga sa mga health favility na tumutugon sa COVID-19 na may kaugnayan sa National Action Plan COVID-19 strategy na PDITR+.

3. Kinakailangang mabuo ang itinalagang oras ng physical reporting ng mga public HCW at non-HCW batay sa itinalaga ng pinuno ng kanilang ahensya o opisina.

Ang mga kahingian para sa eligibility ay kinakailangang mapunan lahat (2 sa 2) habang hindi napupupunan ang MASKI ISA sa exclusion criteria para sa mga PRIVATE HCW at non-HCW:

1. Kinakailangang ang mga private HCW at non-HCW ay nakatalaga sa mga health favility na tumutugon sa COVID-19 na may kaugnayan sa National Action Plan COVID-19 strategy na PDITR+.

2. Kinakailangang mabuo ang itinalagang oras ng physical reporting ng mga private HCW at non-HCW batay sa itinalaga ng pinuno ng kanilang ahensya o opisina.