Fulfillment of ANY of the criteria would result in EXCLUSION for the grant of MAT benefits

Fulfillment of ANY of the criteria would result in EXCLUSION for the grant of MAT benefits

1. Public and private HCWs who have already received the said benefits, using MAT funds provided by the Department of Health Bayanihan funds, in any form such as actual meals, accommodation or transportation, cash or cash equivalent, e.g. groceries, vouchers, gift certificates, prior to the release of the memorandum from OP dated December 03, 2021;

2. HCWs who are uniformed personnel with ranks, armed or unarmed, and primary involved in the enforcement of laws;

3. Consultants and experts engaged for a limited period to perform specific activities or services with expected outputs;

4. Laborers engaged through job contracts (pakyaw) and those paid on piecework basis;

5. Student workers and apprentices; and,

6. HCWs NOT engaged in COVID-19 response.

Facilities need only to submit the forms in the annexes of the AO: A.1 request for MAT funds, A.3 certification attesting to eligibility of HCWs and certification of truthfulness of the contents of the report signed by the head of HR or personnel division and MCC/director, and A.4 consent for sharing of data.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hindi mabibigyan ng grant ng MAT benefits ang mga pumapaloob sa mga susunod:

1. Mga HCWs, mapapubliko o pribado, na nakatanggap na ng benepisyo mula sa Kagawaran ng Kalusugan sa anumang paraan kagaya ng pagkain, akomodasyon o transportasyon, cash o cash equivalent (hal. groceries, vouchers, gift certificates) bago ang paglabas ng momerandum mula sa OP noong ika-3 ng Disyembre 2021;

2. Mga HCWs na uniformed personnel na may ranggo, armado o hindi, at pangunahing tungkulin ay ang pagpapatupad ng mga batas;
3. Mga consultant at mga experts na may speficic activities at services with expected outputs sa loob lamang ng limitadong panahon;
4. Mga manggagawang kontraktwal at bayad sa piecework basis
5. Mga student workers at apprentices; at
6. Mga HCWs na hindi tumutugon sa COVID-19.

Ang mga forms na nasa annex ng AO ang mga kinakailangan lamang isumite ng mga facilities. Ito ay ang mga sumusunod: A.1 kahilingan para sa MAT funds, A.3 sertipikasyong nagpapatunay na eligible and mga HCWs at sertipikasyong nagpapatunay na totoo ang report na ipinapasa (kinakailangang pirmado ito ng Head ng HR o ng personnel division at ng MCC/director), at A.4 consent for sharing of data.