Do private and public health facilities need to be certified by the DOH as a COVID-19 facility to be included in this benefit?

Do private and public health facilities need to be certified by the DOH as a COVID-19 facility to be included in this benefit?

NO. Certification is not needed, however, the health facility need to show proof that they cater to COVID 19 patients as validated by the CHD.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinakailangan bang maging DOH certified ng pampubliko at pampribadong health facilities bilang COVID-19 facility upang makasali sa pagtanggap ng benefits?

Hindi na kinakailangan ng katibayan mula sa DOH. Ngunit, ang healthcare facility ay kailangang magpakita ng pruweba na sila ay nagserbisyo at tumanggap ng mga pasyenteng mayroong COVID-19.