What if our facility was not included in the initial list of facilities granted the MAT benefit? Will we still be given the benefit? Paano kung ang aming facility ay hindi naisama sa paunang listahan na mabibigyan ng benepisyong MAT?

What if our facility was not included in the initial list of facilities granted the MAT benefit? Will we still be given the benefit?

The grant of the MAT benefits is subject to availability of funds. Hence, we advise all health facilities to submit the complete requirements promptly. Health facilities with completed submitted eligibility lists shall be prioritized. If the funds are fully utilized, subsequent submissions of lists of eligible HCWs shall be submitted to DBM for additional funding subject to their approval, which may or may not be granted.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paano kung ang aming facility ay hindi naisama sa paunang listahan na mabibigyan ng benepisyong MAT? Mabibigyan pa rin ba kami ng benepisyong ito?

Ang pagkakaloob ng benepisyong MAT ay nakaalang sa availability ng pondo. Dahil dito, inaabisuhan namin ang lahat ng health facilities na isumite ang mga kinakailangang dokumento kaagad. Ang mga health facilities na nakakumpleto na ng mga kinakailangang dokumento ay bibigyang prayoridad. Kapag nagamit na ng buo ang pondo, ang mga kasunod na listahan ng HCWs na isusumite ay ipapadala sa DBM para sa dagdag na pondo at kakailanganin ng kanilang pahintulot. May posibilidad din itong hindi maaprubahan.