Will HCWs also receive MAT benefits for 2021? | Makatatanggap pa rin ba ang mga HCWs ng MAT benefits para sa 2021?

NO. The grant of MAT as provided for in Bayanihan II is limited to the period of September 15 to December 19, 2020 only. There is no legal basis to the grant of MAT benefits for HCWs beyond this date.

Hindi. Ang pagkakaloob ng MAT, alinsunod sa Bayanihan II, ay limitado lamang sa mga petsa mula Setyember 15, 2021 hanggang Disyembre 19, 2020. Walang ligal na basehan sa pagkakaloob ng benepisyong MAT para sa HCWs na lumalagpas sa mga nasabing petsa.