Can the HCWs file a claim for MAT directly to the DOH? | Maaari bang mag-file ng claim mismo sa DOH para sa MAT ang mga HCWs?

The claims should be filed through the health facilities who shall then submit and process the grant of MAT to their eligible HCWs. In the event that the health facilities/LGUs are unable to execute a MOA with the CHD, the HCW may file a claim directly to the DOH.

Kinakailangang isumite ang mga claims sa mga health facilities habang sila ang magsusumite at magpoproseso ng grant ng MAT sa kanilang mga eligible HCWs. Sa pagkakataong hindi makagawa ng MOA ang health facilities/LGUs kasama ang CHD, maaaring direktang magfile ng claim ang HCW sa DOH.