Do HCWs need to submit tickets or receipts of meals, accommodation, and transportation to liquidate the provided MAT in cash?

Do HCWs need to submit tickets or receipts of meals, accommodation, and transportation to liquidate the provided MAT in cash?

NO. The HCWs does not need to submit liquidation of the provided MAT CASH.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinakailangan pa bang magsumite ng tickets o resibo ng pagkain, akomodasyon, at transportasyon para sa pag-liquidate ng MAT kung cash ang natanggap?

HINDI. Hindi kinakailangang magpasa ng liquidation ng HCWs  sa MAT cash na matatanggap.