How much is the benefit? | Magkano ang benepisyo?

Php 3,500.00 only covering the entire period September 15, 2020 to December 19, 2020, subject to availability of funds and pertinent budgetary requirements.

Nakadepende pa sa pagkakaroon ng pondo at mga pangangailangan sa budget ang pagcocover ng Php 3,500.00 para sa kabuuan ng ika-15 Setyembre hanggang ika-19 ng Disyembre taong 2020.

 

This is NOT pro-rated.

Ito ay hindi pro-rated. Buong makukuha ang benepisyo kung ikaw ang eligible. 

 

This will be given in the full amount regardless of the number of days rendered.

Ang halagang ito ay ibibigay nang buo kahit na hindi nakumpleto ang bilang ng mga araw.

 

HOWEVER, if an HCW was on leave, official travel or absent for the ENTIRE duration of September 15 to December 19, 2020, they will NOT be eligible for MAT benefits.

Ngunit, kapag ang HCW ay naka leave, nasa opisyal na travel o absent sa kabuuan ng Setyembre 15, 2020 hanggang Disyembre 19, 2020, sila ay hindi mabibigyan ng benepisyong MAT.