Gabay sa Publiko
GABAY PARA SA MGA LUGAR NG TRABAHO

A. Mga pangkalahatang alituntunin

a. Kalinisan sa katawan:

 1. Takpan ang iyong bibig at ilong gamit ang tisyu o panyo kung ikaw ay uubo o babahing, o kaya naman ay gamitin ang manggas ng iyong damit.

 2. Iwasang humawak sa mga mata, ilong, at bibig upang pigilan ang pagkalat ng virus.

 3. Ang paggamit ng face mask ay inirerekomenda lamang sa mga taong nag-aalaga ng may-sakit; healthcare workers na nag-aalaga sa mga pasyente; at mga taong may sintomas ng virus o iba pang respiratory infection.

 4. Maghugas ng mga kamay nang madalas at mabuti gamit ang sabon at tubig. Gumamit ng alcohol-based sanitizers kung walang sabon at tubig.

 

b. Pag-iwas sa maraming tao:

 1. Hangga’t maaari, dumistansya sa mga tao ng may layong tatlong talampakan hanggang isang metro upang iwasan ang pagkahawa.

 2. Sa trabaho, maaaring gawing substitute ang video o telephone conferences, sa halip na face-to-face meeting.

 3. Ikansela muna ang mga mass gatherings o mga pagpupulong na may maraming tao.

 

 

c. Paglinis ng kapaligiran

 1. Linisin ang mga bagay na madalas hawakan, gaya ng mga lamesa, doorknobs, laruan, desks, at keyboards ng kompyuter.

 2. Panatilihing malinis ang kapaligiran, lalo na ang mga lugar o pasilidad na madalas gamitin gaya ng elevators, hagdan, switch  ng ilaw, atbp.

 3. Maglagay ng mga alcohol-based na hand rub sa mga pampublikong lugar.

 

 

d. Pagpapanatiling malinis ng pagkain:

 1. Iwasan ang pagkain ng hilaw o hindi-masyadong luto na karne.

 2. Kung bibisita sa mga palengkeng may mga buhay na hayop o iba pang produktong-hayop:

  1. Panatilihing malinis ang pangangatawan at laging maghugas ng kamay matapos humawak sa mga hayop at mga prodktong galing dito.

  2. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong, o bibig gamit ang kamay.

  3. Iwasang lumapit o humawak sa mga hayop na may sakit o bulok/panis na mga produktong galing sa hayop.

  4. Huwag lumapit o humawak ang mga hayop na posibleng nakatira sa palengke (hal., ligaw na aso’t pusa, ibon, daga, paniki)

  5. Iwasang lumapit o humawak sa mga dumi galing sa hayop na posibleng kontaminado.

 3. Huwag nang katayin at kainin pa ang mga hayop na may-sakit. Ilibing/sunugin agad ang mga ito.

 

 

B. Pangangasiwa sa mga empleyadong may sintomas

Sa pagkakataon na ang empleyado ay posibleng may 2019-nCoV ARD, ang employer ay dapat na:

 1. Magbigay ng face mask upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

 2. Agad na i-isolate ang empleyado sa hiwalay at well-ventilated na kwarto na malayo sa iba pang empleyado.

 3. Kung mayroong healthcare provider ang kumpanya, i-refer ang empleyado rito. Kung wala, i-refer sa pinakamalapit na ospital para ma-evaluate at makumpirmang ito ay 2019-nCoV ARD. 

 4. I-decontaminate ang lugar ng trabaho gamit ang mga tamang disinfectant tulad ng chlorine, bleaching solution, at 1:100 phenol based disinfectant.

 

C. Pagbibigay-alam sa kinauukulan kung may taong maaaring positibo sa 2019-nCoV

 1. Ang Occupational Safety and Health Officer ng kumpanya o organisasyon ay dapat na mag-report ng (a) symptomatics o mga may sintomas, (b) asymptomatics o mga walang sintomas ng mga naglakbay sa China at (c) asymptomatic na na-expose sa Municipal Health Officer (MHO) o City Health Officer (CHO) para ma-verify at maisagwa ang inisyal na imbestigasyon.

 2. Ang MHO/CHO ay dapat na mag-report sa Regional Epidemiology Surveillance Unit (RESU) gamit ang Event-Based Surveillance System (ESR) ng Epidemiology Bureau (EB) ng DOH.

 

D. Pagliban sa trabaho

 1. Sa Leave of Absence and Entitlements – dapat na isagawa nang naaayon sa rules and regulations para sa mga empleyado ng gobyerno na ipino-proklama ng Civil Service Commission at Department of Labor and Employment.

 2. Sa Hospitalization Benefits – ito ay nararapat na naaayon sa mga probisyon ng PhilHealth para sa miyembrong empleyado ng gobyerno at iba pang mga batas na angkop sa bawat empleyado. 

 3. Sa Social Security Benefit – ito ay nararapat na naaayon sa mga polisiya at regulasyon ng Government Service Insurance System.

 4. Sa Employee’s Compensation Benefits – ito ay nararapat na naaayon sa Presidential Decree No. 626 entitled Employee’s Compensation and State Insurance Fund and its implementing rules and regulations pertaining to government employees.

 5. Sa Assistance to Government Instrumentalities – para sa mga impormasyon at tulong teknikal upang maiwasan at mapigilan 2019-nCoV ARD, ito ay marapat na magmula sa DOH at mga Center for Health Development nito, at DOH hospitals.

 6. Ang Completion of Quarantine para sa mga empleyado na sumailalim sa quarantine ay dapat na manggaling sa local quarantine/health official.

 

E. Pagsasara ng opisina

 1. Ang pagsasara ng mga gobyerno/pribadong opisina o business establishments at iba pang mga kumpanya ay hindi inirerekomenda upang maiwasan ang 2019-nCoV ARD sa lugar ng trabaho. Ang pagdedeklara nito ay dapat na manggaling sa DOH, Department of Labor and Employment, at Civil Service Commission. 

 2. Ang contingency o work continuity plan (decking, skeletal force) ay kailangang maisagawa upang masigurong hindi maapektuhan ang operasyon ng trabaho.

 

GABAY PARA SA MGA PAMPUBLIKONG PAGTITIPON

Gabay sa pampublikong pagtitipon

 1. Kung maaari ay ipagpaliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Kung hindi maiiwasan ang pagtitipon ay ipagpaalam sa mga lalahok ang mga preventive measures tulad ng:

  1. Lagiang paghuhugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers;

  2. Tamang pag-ubo sa publiko; at

  3. Pagsuot ng face mask kung may ubo't sipon o iba pang respiratory symptoms.

 2. Kung maaari ay huwag nang lumahok sa malalaking pagtitipon ang mga bata, matatanda, at mga taong may mahinang resistensya.

 3. Iwasan ang mga matataong lugar. Panatilihin ang isang metrong layo mula sa mga taong may ubo't sipon at  iba pang respiratory symptoms.

 4. Iwasang makilahok sa mga pagtitipon kung may ubo't sipon o iba pang respiratory symptoms. Magpahinga na lamang. Kung hindi maiiwasan ang pakikilahok ay magsuot ng face mask.

 5. Nirerekomenda na huwag munang magtanghal ng malalaking pagtitipon. At kung sakaling hindi ito maiiwasan ay pinaaalalahanan ang mga lalahok na:

  1. Ugaliing maghugas ng kamay o magpahid ng alcohol-based sanitizers;

  2. Umubo nang tama kung nasa publiko; at

  3. Magsuot ng face mask kung may ubo't sipon o iba pang respiratory symptoms

 

GABAY PARA SA MGA HOTEL

A. Mga pangkalahatang alituntunin

1. Kalinisan sa katawan:

 1. Takpan ang iyong bibig at ilong gamit ang tisyu o panyo kung ikaw ay uubo o babahing, o kaya naman ay gamitin ang manggas ng iyong damit.

 2. Iwasang humawak sa mga mata, ilong, at bibig upang pigilan ang pagkalat ng virus.

 3. Ang paggamit ng face mask ay inirerekomenda lamang sa mga taong nag-aalaga ng may-sakit; healthcare workers na nag-aalaga sa mga pasyente; at mga taong may sintomas ng virus o iba pang respiratory infection.

 4. Maghugas ng mga kamay nang madalas at mabuti gamit ang sabon at tubig. Gumamit ng alcohol-based sanitizers kung walang sabon at tubig.

 

2. Pag-iwas sa maraming tao:

 1. Hangga’t maaari, dumistansya sa mga tao ng may layong tatlong talampakan hanggang isang metro upang iwasan ang pagkahawa.

 2. Sa trabaho, maaaring gawing substitute ang video o telephone conferences, sa halip na face-to-face meeting.

 3. Ikansela muna ang mass gatherings o mga pagpupulong na may maraming tao.

 

3. Paglinis ng kapaligiran

 1. Linisin ang mga bagay na madalas hawakan, gaya ng mga lamesa, doorknobs, laruan, desks, at keyboards ng kompyuter.

 2. Panatilihing malinis ang kapaligiran, lalo na ang mga lugar o pasilidad na madalas gamitin gaya ng elevators, hagdan, switch  ng ilaw, atbp.

 3. Maglagay ng mga alcohol-based na hand rub sa mga pampublikong lugar.

 

 

4. Pagpapanatiling malinis ng pagkain:

 1. Iwasan ang pagkain ng hilaw o hindi-masyadong luto na karne.

 2. Kung bibisita sa mga palengkeng may mga buhay na hayop o iba pang produktong-hayop:

  1. Panatilihing malinis ang pangangatawan at laging maghugas ng kamay matapos humawak sa mga hayop at mga prodktong galing dito.

  2. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong, o bibig gamit ang kamay.

  3. Iwasang lumapit o humawak sa mga hayop na may sakit o bulok/panis na mga produktong galing sa hayop.

  4. Huwag lumapit o humawak ang mga hayop na posibleng nakatira sa palengke (hal., ligaw na aso’t pusa, ibon, daga, paniki)

  5. Iwasang lumapit o humawak sa mga dumi galing sa hayop na posibleng kontaminado.

 3. Huwag nang katayin at kainin pa ang mga hayop na may-sakit. Ilibing/sunugin agad ang mga ito.

 

 

 

B. Paglilinis ng kapaligiran

 1. Linisin ng maigi ang mga pasilidad at mga kagamitan gamit ang 1 in 100 diluted household bleach (5.25%) solution.

 2. Mas madalas na linisin ang mga pasilidad at mga kagamitanng madumi.

 3. Mas madalas na linisin ang mga door handles, handrails, light switches, lababo, bahagi sa kusina, at mga toilet.

 4. Maglagay ng 70% alcohol at mga tisyu  sa mga lugar na madaling makita ng mga staff at bisita.

 5. Dapat ay may sapat na mga panglinis, disenfectants, at personal protective equipment (PPE) ang hotel o establisyimento.

 6. Ang hotel o establisyimento ay dapat na turuan ang mga staff ng tamang hygiene, infection control at surface disinfection.

 

C. Paglilinis ng kwarto at mga linen

 1. Siguraduhing malinisan agad ang mga kwarto pagkatapos gamitin ng bawat guest.

 2. Buksan ang mga bintana sa labas o i-adjust ang mga Mechanical Ventilation and Air Conditioning System (MVAC) upang mas mapaganda ang ventilation sa loob ng hotel.

 3. Gumamit ng 1 in 100 diluted household bleach (5.25%) solution sa paglilinis upang  ma-disinfect ang mga kwarto, surfaces, kagamitan, sahig at mga bintana.

 4. Huwag masyadong hawakan nang matagal ang mga gamit na linen at mga hindi pa na hugasang kasangkapan upang makaiwas sa kontiminasyon ng handler o ng kapaligiran.

 5. Ibabad sa 1 to 10 diluted household bleach solution ang mga linen at mga hugasin sa loob ng 15 minuto.

 6. Kung ang kwarto ay ginamit ng taong hinihinalang may 2019-nCoV, ihiwalay ang mga washable items tulad ng kobrekama, kumot, punda, tuwalya sa isang disposable bag at labhan sa 70-80 degree celcius na tubig kada salang.

 7. Punasan ang mga non-washable items tulad ng mattress at unan gamit ang 1 in 100 diluted household bleach (5.25%) solution.

 8. Gumamit ng disposable na gloves at masks sa tuwing hahawak ng maruming linen at pagkatapos itong gamitin ay itapon sa tamang basurahan

 9. Ilagay sa saradong plastic bag ang mga gamit na pakete, tissue rolls, at iba pang disposable items.

 

D. Proteksyon sa mga empleyado ng hotel o establisyimento

Ang mga hotel at mga establisyimento ay dapat na:

 1. Tignang muli ang mga polisiya o patakaran sa:

  1. Flexible sick leave

  2. Awarding systems on attendance and tardiness

 2. Magkaroon ng training para sa mga staff (cross-training of staff and personnel)

 3. Magkaroon ng kumpleto at updated na listahan ng mga contact details ng lahat ng mga empleyado ng hotel.

 4. Rebyuhin ang records ng attendance ng mga empleyadong madalas magkasakit  at suriin ang pattern ng pagliban.

 5. Huwag na papasukin ang mga empleyadong may sakit.

 6. Kung maaari, magbigay ng tulong pangkalusugan tulad ng konsultasyon at iba pang benepisyo.

 

Ang mga housekeeping staff ay dapat na:

 1. Gumamit ng Personal Protective Equipment (PPE) katulad ng disposable gloves at medical masks sa tuwing maglilinis ng kwarto ng mga taong hinihinalang may 2019-nCoV. Pagkatapos gamitin, itapon ang mga ito ayon sa standard infection control measures.

 2. Maghugas mabuti ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig o ng mga alcohol-based hand sanitizers pagkatapos mag-disinfect at maglinis ng kontaminadong kwarto o lugar.

 

E. Pag-screen at pangangasiwa ng mga taong may sintomas

Ang mga hotel ay dapat na:

 1. I-screen kung may lagnat o ubo ang lahat ng mga pumapasok na guest. Gumamit din ng health checklist template ng DOH para matiyak ang travel history ng bawat guest.

 2. Payuhan ang mga guest na sumailalim sa self-quarantine sa loob ng 14 na araw kahit na walang ubo o lagnat ang mga ito, basta't sila ay may kasaysayan ng paglalakbay mula sa mga bansang China at Special Administrative Regions (SARs), Taiwan, Hong Kong, at Macau sa loob ng nakalipas na 14 na araw.

 3. Magkaroon ng holding area sa mga guest na may mga sintomas na bago ito dalhin sa ospital.

 4. Panatilihin lamang sa kanyang kwarto o sa kwartong itinalaga ang taong may mga sintomas at antayin ang mga trained transport providers bago ito dalhin sa pinakamalapit na ospital.

 5. Makipag-ugnayan sa ospital upang alamin kung anong transportasyon ang gagamitin para sa may sakit na guest.

 6. Alamin ang kasaysayan ng paglalakbay gamit ang parehong health checklist ng DOH at i-screen kung may lagnat o ubo ang lahat ng mga guest na nakacheck in.

 7. Bigyan ng katunayan o sertipikasyon ng kanyang status ang bawat guest pagkatapos siyang masuri/ma-screen.

 8. Ipaalam agad sa doktor ng hotel ang impormasyon kung sakaling may mga guest na kailangan o nagrerequest ng medical services.

 9. Huwag  husgahan o i-discrimate ang taong may mga sakit na lagnat at ubo na tila sila ay nagkakalat ng 2019-nCoV.

 

F. Pag-uulat at referral

 1. Ang mga hotel at lodging ay hinihikayat na:

  1. Magkaroon ng record ng mga listahan ng mga guest na nagmula sa mga bansang may kaso ng 2019-nCoV.

  2. Siguraduhin na ang lahat ng impormasyon ng mga hotel staff at guest patungkol sa kanilang kalusugan at travel history ay confidential.

  3. Bigyang-tulong ang mga guest kung sakaling sila ay may lagnat o ubo.

 1. Ang BHERT officer ay dapat na i-report sa Municipal Health Officer (MHO) or City Health Officer (CHO) para sa beripakasyon at paunang imbestigasyon ang mga sumusunod: a) may mga sintomas o sakit, b) walang sintomas ngunit may kasaysayan ng paglalakbay sa China, at c) walang sintomas ngunit may history of exposure.

 2. Ang MHO/CHO ay dapat i-report sa Regional Epidemiology Surveillance Unit (RESU) gamit ang Event-Based Surveillance System (ESR) system ng Epidemiology Bureau (EB) ng DOH.

 

Pages