COVID-19 FAQS

Last updated: 7 March 2020Filipino | English | Ilokano | Kapampangan | Sebwano | Waray | Meranaw | Kinaray-a | Pangasinan | Bikol | Hiligaynon


Anto so coronaviruses?

Say coronaviruses et kaiba ed baleg ya pamilya na viruses ya pansesengegan na sakit kapara ya petang tan arum ni ran seryoso ya impeksyon singa say Middle East Respiratory Syndrome -related Coronavirus (MERS-CoV) tan Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus (SARS-CoV). Sarag met na coronavirus so makapangiter na sakit ed saray ayep ed kaumaan tan angga’d saray ayep ya domistikado. 

Anto so novel coronavirus?

Say novel coronavirus (2019-nCoV) et sakey a balon strain na coronavirus ya ag nin balot anengneng nen saman ed saray totoo. Say 2019-nCoV so pinanlapuan na severe pneumonia ed China tan tinmayak ed arum ya bansa tan syudad. Nen Pebrero 20, indeklara na World Health Organization ya say opisyal ya ngaran to yan sakit et Coronavirus Disease 19 or COVID -19. 

Iner so nanlapuan na COVID-19?

Nen Disyembre 31, 2019, dakel ya kaso na pneumonia so ag nabirbir no iner so pinanlapuan to so anengneng ed Wuhan, China. Ag abayag, naantaan ya sayan sakit et nanlapu ed coronavirus disease, sakey ya balon strain na coronavirus ya ag ni anengneng nen saman ed saray totoo.

Antoray sintomas tan posiblin komplikasyon na coronavirus infection?

Saray maslak ya palatandaan na coronavirus infection ed kabiangan toy sintomas na singa trangkaso, petang, ukok, tan ngalngali ag makaengas. Ed saray seryoso ya kaso, sarag na say coronavirus so panlapuan na pneumonia, acute respiratory syndrome, kindney failure, tan ipatey.

Panon toy pakaalis na COVID -19?

Nen Enero 4, 2020, kinumpirma na World Health Organization na say pakaalis na sayan virus et diya’d too tan lalo ed Wuhan, China. Balet anggapo ni so magenap ya impormasyon ta pian makaiter na suston konklusyon ed intensidad na pakaalis na sayan virus, saray clinical features to tan say nanlapuan na outbreak. Aapuraen la na saray eksperto so pan-aaral na nanlapuan tan no panon ungkakayat iyan virus. Sayan virus et niduma la’d SARS tan MERS balet sansiya nin aaralen so pakaalis tan epekto to ed totoo.

Wala kasi’y tambal parad COVID-19?

Anggapoy espisipikon tambal parad coronavirus kabiangan lay COVID-19. Bangbalet, karaklan ed saray sintomas et nayarin natambal base ed kondisyon na laman na pasyente. Say mapeget ya panangasikaso ed pasyente ya positibo ed COVID-19 et nagkalaut lan epektibo.

Anto so nayarin gawaen na publiko ta pian naamper ya nitayak o nialis so COVID-19?

Lanang ya manuras na lima.
Gawaen so maabig iran awawey no man-ukok.
Iwasan ya diweten iray ayayep ed bangkag/farm o dino iray atap ya ayayep no anggapoy proteksyon na lima.
Siguradoen ya aluton maong iray naakan tan pansiansiaen ya mabunigas so laman (kabibilay).

     a. Lanang ya gawaen so dugan panag-uras na lima

     b. Gawaen so maabig iran awawey no man-ukok
          i. lanang ya mangawit na panyo o tisyo
         ii. sakoban so sangi tan eleng panamegley na panyo o tisyo (nayari met ya pansakob ed sangi so taklay na kawes no man-ukok odino ombasis
        iii. Onarawi ed totoo no man-ukok
        iv. Ag manlutda
         v. Ibantak ed suston pasen iray nausar ya tisyo
        vi. Orasan ya lanang so lima kayarin man-ukok o ombasis
       vii. Manusar na alkohol o sanitizer

     c. Iwasan ya diweten iray ayayep ed bangkag/farm odino iray atap ya ayayep no anggapoy proteksyon na lima.

     d. Siguradoen ya aluton maong iray naakan.

     e. Pansiansiaen ya mabunigas so kabibilay ta pian onkasil so resistensya.
 

Anto so nepeg ya gawaen na saray ospital ya walaan na COVID-19 patients tan person under investigation (PUI)?

Say pinilin infection control committee (ICC) na say ospital so responsablen manimbestiga ed kaso na COVID-19. Kasumpal ya naamtaan no say sakey ya too et person under invetigation (PUI), saya so nepeg ya ikuarantina.

Say ICC et nepeg ton ipaamta ed DOH Regional Epidemiology and Surveillance Units (RESU), tan say RESU so manreport ed DOH Epidemiology Bureau.

Ipawit met na saray ospital ya wala’y PUI iray akolektan ispisimin(specimen) (oropharyngeal tan nasal swabs) ed Research Institute of Tropical Medicine (RITM) parad screening.

Papasesegen met na DOH iray health workers ya manalisto tan manalwar a maong no tatambalen day pasyenten walaan na acute respiratory infection, lalod saray nanbyahe ed Tsina.
Diad kaunoran, nepeg ya paeletan na amin ya health facilities iray paraan da ta pian naiwasan tan nakontrol so sayan virus lalo la ed emergency department da.

Siopara so nepeg a tampol a naimbestigaan tan ipa-test makasengeg ed COVID-19 infection?

Sarayan totoon nabitla so nepeg ya tampol a naimbestigaan tan ipa-test makasengeg ed COVID-19:

     1) say toon walay severe acute respiratory infection (SARI), petang tan ukok, tan walaan toy anggano sakey labat ed sarayay ontumbok: a)nanbyahe odino nan-ayam ed Wuhan diad apalabas a samplura (10) anggad labin
         apat (14) ya agew antis ya ginmapo iray sintomas; b) say health worker diad sakey a pasen ya walaray pasyenten walaan na severe acute respiratory infections ya aasikasoen, iner man so pasen ya panaayaman to o
         nakar ton lugar.

     2) Say toon walay acute respiratory infection (ARI) insan mangipatnag na anggan sakey labat ed saray ontumbok a nabitla ed loob na labin-apat (14) ya agew antis ya linmesa iray sintomas: a) akalimog so sakey a toon
         kumpirmadon walaan odino nayarin walaan na COVID -19; b) binmisita o nantrabaho ed lakuay mabilay iran ayep diad Wuhan; c) nantrabaho o linma ed sakey a health facility ya walay nireport iran pasyenten walay
         HAI-associated COVID 19.

 

Anto so nepeg mon gawaen no nanlapu ka lambengat ed Wuhan, China tan makakalikna kay sintomas na COVID -19?

Saray pasyente, lalo la ray byaheron nanlapud Wuhan, China ya mangipatnag na sintomas ya petang tan ukok et nepeg ya tampol a manpatambal ed ospital.

Anto so gawaen mo no akalikna ka na sintomas kapara na trangkaso balet agka binmiyahe ed China nen imbebeneg ya agew, odino anggapoy akaulupan mon (close contact) nanlapud China?

Nu unya so kasum, agla nepeg ya manpa-test parad Covid -19. Unlan manpa-konsulta ed asinger na health facility nu nakaukulan labat.

Wala kasi ray pangibabawal ed panagbiyahe na nepeg onoren?

Wala. Nen Pebrero 2, 2020, inaprubaan nen Presidente Rodrigo R. Duterte so “temporary ban”, aga makaloob so toon (nayarin makaloob iray Pilipino tan ira may walay PR resident visa na inter na Pilipinas) nanlapu ed China tan saray Special Administrative Regions to singa HongKong tan Macau.

Parad saray umpaway na bansa, iwasan da kumon su umbiyahe ed saray pasen na walay kaso na coronavirus. Nakaukulan met na onoren na saray biyahero iray public health advisories and plans na say bansan laen da; nakaukulan met na amtaen da su sangkaasinggeran na health facilities o ospital; tan nakaukulan met na amta da su balo tan tartariwan balita tan impormasyon ed sayan sakit.

Nayari kasin onsempet iramay Pilipinon wala’d saray bansan wala’y kumpirmadon kaso na 2019 NCOV?

Nayari ran unsempet. Say DOH so akauley ed sikara kasempet da. Kapawil da, asikasuen ira ed sakey ya health facility piyan nabantayan tan naitdan iray tulong medikal ed labin-apat (14) na agew kasempet da ed Pilipinas. Nu walay petang o ukok mo kasabid bansa, nakaukulan na ibaga ed saray quarantine medical officers ya aka-duty ed saray airport odino dian ed seaport.

Iner to sarag ya naala so impormasyon ed 2019 – nCoV ARD?

Sarag na publiko so makaala na impormasyon ed 2019-nCoV diyad saray opisyal na press release, website tan social media na Department of Health. Nepeg ya imamanuan iray totoo na mankalna tan aga tampol maninisya ed saray bali-balitan anggapoy katuwaan to (fake news), ya unkakalat ed internet. Kumon et lanang tayon i-verify so nanlalapuan to irayan balita.